03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

אבוקדו 2017 – 2018, עמק חפר

אבוקדו 2017 – 2018, עמק חפר

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

תוצאות דישון באבוקדו עם KF

כללי:

התכשיר KF-10 הוא ביו-סטימולנט נוזלי המכיל מיצויי אצות, מיצויי צמחים, שמנים צמחיים ורכיבים נוספים ממקורות צמחיים. תוצאות דישון באבוקדו בתכשיר KF-10 הראו העלאת יבולים במספר תצפיות שערכנו בגידולי אבוקדו. ממצאי עבודות קודמות שבוצעו עם התכשיר בגידולים סוב טרופיים כמו בננות, אבוקדו, מנגו ועוד (אבוקדו אורגני געתון 2007-8, מנגו אורגני יונתן 2005, מנגו לא אורגני רמת מגשימים 2016-2018) הראו שיישומי התכשיר תורמים להעלאת יבולים, הנובעת בעיקר ממספר פירות גדול יותר המתקבל בקטיף האזורים המטופלים לעומת אזורי הביקורת, ושיפור קל במשקל הפרי הממוצע.

תכנון וייזום:

חגי רבן – VGI ישראל, עודד גרוסר, גיא הרצל, אביאל נאורי – מהדרין.

ביצוע יישומים, איסוף נתונים אבוקדו: ינאי עמרם  – מהדרין, חגי רבן – VGI ישראל.

אבוקדו -מטע מסחרי של חברת “מהדרין” מהזן “האס” עם אטינגר כמפרה

העבודה המוצגת בנייר זה בוצעה במטרה לבדוק את השפעת יישומי התכשיר KF-10 לפי פרוטוקול היישום המומלץ ע”י VGI, על יבול מסחרי של אבוקדו, במהלך שתי שנים עוקבות. העבודה בוצעה במטע אבוקדו מסחרי של חברת “מהדרין” מהזן “האס” עם אטינגר כמפרה (עץ רביעי כל שורה רביעית), מנטיעת 2012. החלקה ממוקמת באזור שטחי “זיתא”, דרומית לחדרה.

לצורך הניסוי חולקה חלקת הגידול ל 8 מקטעים של 3 שורות כ”א: מקטע טיפול משקי כביקורת ומקטע טיפול משקי בתוספת KF 10  כטיפול (ראה תרשים בעמוד הבא). בחלקה בוצעו יישומי מספר יישומי הגמעה של התכשיר KF-10 במינון 1 ליטר לדונם ליישום, במהלך עונות הגידול 2017 ו-2018. בשתי השנים נקטף יבול הטיפול והביקורת באופן מבוקר, לצורך בדיקת השפעת הטיפולים על היבול הכללי, על מספר הפירות ועל משקל הפרי הממוצע.

יישומים:

פרוטוקול היישומים הכללי הוא כדלהלן:

 • תחילת פריחה: 1 ליטר לדונם.
 • גמר חנטה עד גמר התקשות גלעין: 1 ליטר לדונם*3 יישומים בפרקי זמן עוקבים פחות או יותר.
 • לאחר סיום קטיף: 1 ליטר לדונם.

היישום הראשון בחלקה ניתן בתחילת הפריחה של עונת הפרי 2017, במהלך חודש מרץ. פריחת 2017 הייתה דלה יחסית ובעוצמות מאד לא אחידות בין עצי המטע. בעונת הגידול 2017 בוצעו 4 יישומי טיפול ב-KF-10. בין קטיף 2017 לקטיף 2018 בוצעו 5 יישומים, בתאריכים אלה:  20.12.17, 7.3.18, 27.4.18, 29.5.18, 21.7.18.

מבנה חלקת הניסוי:

מבנה חלקת הניסוי בגידול אבוקדו

קטיף וניתוח ממצאים:

קטיף 2017 בוצע ב-8.11.2017. קטיף 2018 בוצע ב-19.11.2018.

לקראת הקטיפים סומנו בכל שורה אמצעית של מקטע (להלן – שורה) , 5 רצפים של 5 עצים כל אחד. בכל רצף (להלן – חזרה) נספרו ונשקלו כל הפירות. עונת 2017 התאפיינה ביבול דליל מאד ובשונות גבוהה מאד בין החזרות ובין העצים. בעונת 2018 התקבלו יבולים נורמטיביים.

הטבלה שלהן מציגה ממצאי שקילות הפרי ב 2017:

ביקורת שורה 1 שורה 3 שורה 5 שורה 7 ממוצע לביקורת
משקל כללי 176.04 190.5 178 206.18 187.68
מס פירות 747 733 848 935 815.75
מש’ פרי ממוצע 0.237 0.265 0.214 0.255 0.243
טיפול שורה 2 שורה 4 שורה 6 שורה 8 ממוצע לטיפול
משקל כללי 207.01 200.56 242.7 225.2 218.9
מס פירות 887 830 925 792 858.8
מש’ פרי ממוצע 0.238 0.244 0.263 0.285 0.257

תרשים 1: נתוני משקל פרי לפי חזרות, קטיף 2017:

נתוני משקל פרי לפי חזרות באבוקדו

ניתוח ממצאים:

 • בקטיף 2017 היבול הממוצע בשורות הטיפול גבוה ב 16.6% מהיבול הממוצע בשורות הביקורת.
 • בקטיף 2017 מספר הפירות הממוצע בשורות הטיפול גבוה ב 5.2% מאשר בשורות הביקורת.
 • בקטיף 2017 משקל הפרי הממוצע בשורות הטיפול היה גבוה ב 5.8% מאשר בשורות הביקורת.
 • בניתוח מובהקות סטטיסטית נמצא ההבדל ביבול בין שורות הטיפול לביקורת – מובהק.
 • בניתוח מובהקות סטטיסטית נמצא ההבדל במספר הפירות בין שורות הטיפול לביקורת – לא מובהק.

קטיף 2018:

טבלה 2, מספרי פירות טיפול, בחיתוך לפי שורות ולפי חזרות:

חזרה/שורה 2 4 6 8 סה”כ ממוצע
1 507 290 647 760 2204 551
2 409 480 575 720 2184 546
3 434 709 495 707 2345 586.25
4 513 697 640 535 2385 596.25
5 320 612 575 522 2029 507.25
סכום 2183 2788 2932 3244
ממוצע 436.6 557.6 586.5 648.8

טבלה 3, מספרי פירות בביקורת בחיתוך לפי שורות ולפי חזרות:

חזרה/שורה 1 3 5 7 סכום ממוצע
1 262 400 409 751 1822 455.5
2 280 509 356 774 1919 479.75
3 475 294 575 597 1941 485.25
4 498 148 730 538 1914 478.5
5 197 180 633 637 1647 411.75
סכום 1712 1531 2703 3297
ממוצע 342.4 306.2 540.6 659.4
סה”כ פירות בביקורת 9,243 תוספת מספר פירות 20.6%
סה”כ פירות בטיפול 11,147
 • ניתן לראות בחיתוך לפי חזרות, שמספר הפירות בכל חזרות הטיפול, גבוה מאשר בחזרות הביקורת. הבדל זה נמצא מובהק.
 • ניתן לראות בחיתוך לפי שורות, כי השורה עם מספר הפירות הרב ביותר היא שורת ביקורת. יחד עם זאת הסך הכללי של הפירות בחיתוך לפי שורות, גבוה בטיפול מאשר בביקורת. הבדל זה לא נמצא מובהק.

טבלה מס’ 4, משקלי יבול הפרי בטיפול, בחיתוך לפי חזרות ולפי שורות:

השוואת משקלים טיפול
חזרה/שורה 2 4 6 8 סה”כ ממוצע
1 109.2 65.62 137.34 153.86 466.02 116.505
2 97.54 111.5 128.34 144.12 481.5 120.375
3 103.6 158.7 107 152.18 521.46 130.365
4 126.58 156.1 138.39 118.64 539.66 134.915
5 75.63 133.8 136.76 121.16 467.35 116.838
512.55 625.7 647.83 689.96

טבלה מס’ 5, משקלי יבול הפרי בביקורת, בחיתוך לפי חזרות ולפי שורות: 

השוואת משקלים ביקורת
חזרה/שורה 1 3 5 7 סה”כ ממוצע
1 62.52 95.94
2 64.56 106.04 69.54 159.3 399.4 99.85
3 109.94 67.32 107.9 116 401.17 100.3
4 113.28 36.52 141.8 107.5 399.04 99.76
5 41.52 43.2 127.6 136.2 348.59 87.15
391.82 349.02 529.6 673.8
סה”כ משקל היבול בביקורת 1,944.21 תוספת משקל יבול 27.4%
סה”כ משקל היבול בטיפול 2,475.99
 • ניתן לראות כי גם בחיתוך לפי חזרות וגם בחיתוך לפי שורות – משקלי הפרי בטיפול גבוהים מאלו שבביקורת. הבדלי המשקל נמצאו מובהקים בשני החיתוכים.
 • משקל ממוצע לפי בודד בביקורת היה 210 גרם. משקל ממוצע לפרי בודד בטיפול היה 222 גרם, תוספת של 5.7%.
 • החיתוך לפי שורות הוא ממערב כלפי מזרח, ומשקף התקדמות לרוחב החלקה בניצב לשורות. ניתן לראות מגמה של עליה במספר הפירות ובמשקל היבול עם ההתקדמות ממערב למזרח בחלקה. מגמה זו ניכרת בשורות הביקורת ובשורות הטיפול.
 • החיתוך לפי חזרות הוא מדרום לצפון, ומשקף התקדמות לאורך שורות החלקה, בכיוון מקביל. החיתוך הזה מראה כי מרכז החלקה (חזרות 3 + 4) הניב יבול רב יותר מאשר השולים, בעיקר בטיפול ובמידה פחותה בביקורת. הועלתה סברה כי המקור לשונות זו בחלקה הוא גנבת יבול שבוצעה מהאזורים הקרובים יותר לשוליים.

תרשים מס’ 2: נתוני משקל יבול פרי לפי חזרות, קטיף 2018:

נתוני משקל יבול פרי לפי חזרות בגידול אבוקדו

סיכום כללי:

 בקטיף 2018 התקבל בשורות הביקורת יבול שווה ערך ל-1070 ק”ג לדונם. בחזרות הטיפול התקבל יבול שווה ערך ל 1362 ק”ג לדונם. מקורה של תוספת היבול היא בעיקר במספר פירות גבוה יותר בשורות הטיפול. נמצא, שעל אף תוספת משמעותית של למעלה מ 20% במספר הפירות, משקל הממוצע לפרי בודד עלה בהשפעת הטיפול, ב-5.7%. נתון זה חזר בשתי שנות הבדיקה – גם ביבול הנמוך וגם ביבול הנורמטיבי.

נמצא, אם כן, שהטיפול ב-KF-10 ע”פ הפרוטוקול המומלץ ע”י חברת VGI, תרם לתוספת יבול של הקרובה ל-30%. ממצאים אלה תואמים לממצאים של עבודות קודמות שנערכו לבדיקת השפעת יישומי התכשיר KF-10 בעצי פרי סוב טרופיים, הן בשיעורי תוספת היבול והן במגמת השפעה על מספרי הפירות ומשקל הפרי הבודד.

עלויות טיפול:

חברת VGI מציעה למגדלים מדרג מחירים לפי כמות של רכישה. להלן עלויות הטיפול ביחס למדרג:

כמות לעסקה דונמים לטיפול מחיר לליטר עלות כוללת לדונם לעונה
30 ליטר 6 48 ₪ 240 ₪
100 ליטר 20 42 ₪ 210 ₪
300 ליטר 50 38 ₪ 190 ₪
500 ליטר 100 36 ₪ 180 ₪
1000 ליטר 200 34 ₪ 170 ₪
2500 ליטר 500 32 ₪ 160 ₪
5000 ליטר 1000 30 ₪ 150 ₪

 

חוות דעת מקצועית של חקלאים וגננים ושימוש בתכשירי ההזנה מסדרת KF בערוץ היוטיוב הרשמי של VGI

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ