אבוקדו 2017 – 2018, עמק חפר

הדפס עמוד זה

תוצאות דישון באבוקדו עם KF

כללי:

התכשיר KF-10 הוא ביו-סטימולנט נוזלי המכיל מיצויי אצות, מיצויי צמחים, שמנים צמחיים ורכיבים נוספים ממקורות צמחיים. תוצאות דישון באבוקדו בתכשיר KF-10 הראו העלאת יבולים במספר תצפיות שערכנו בגידולי אבוקדו. ממצאי עבודות קודמות שבוצעו עם התכשיר בגידולים סוב טרופיים כמו בננות, אבוקדו, מנגו ועוד (אבוקדו אורגני געתון 2007-8, מנגו אורגני יונתן 2005, מנגו לא אורגני רמת מגשימים 2016-2018) הראו שיישומי התכשיר תורמים להעלאת יבולים, הנובעת בעיקר ממספר פירות גדול יותר המתקבל בקטיף האזורים המטופלים לעומת אזורי הביקורת, ושיפור קל במשקל הפרי הממוצע.

תכנון וייזום:

חגי רבן – VGI ישראל, עודד גרוסר, גיא הרצל, אביאל נאורי – מהדרין.

ביצוע יישומים, איסוף נתונים אבוקדו: ינאי עמרם  – מהדרין, חגי רבן – VGI ישראל.

אבוקדו -מטע מסחרי של חברת “מהדרין” מהזן “האס” עם אטינגר כמפרה

העבודה המוצגת בנייר זה בוצעה במטרה לבדוק את השפעת יישומי התכשיר KF-10 לפי פרוטוקול היישום המומלץ ע”י VGI, על יבול מסחרי של אבוקדו, במהלך שתי שנים עוקבות. העבודה בוצעה במטע אבוקדו מסחרי של חברת “מהדרין” מהזן “האס” עם אטינגר כמפרה (עץ רביעי כל שורה רביעית), מנטיעת 2012. החלקה ממוקמת באזור שטחי “זיתא”, דרומית לחדרה.

לצורך הניסוי חולקה חלקת הגידול ל 8 מקטעים של 3 שורות כ”א: מקטע טיפול משקי כביקורת ומקטע טיפול משקי בתוספת KF 10  כטיפול (ראה תרשים בעמוד הבא). בחלקה בוצעו יישומי מספר יישומי הגמעה של התכשיר KF-10 במינון 1 ליטר לדונם ליישום, במהלך עונות הגידול 2017 ו-2018. בשתי השנים נקטף יבול הטיפול והביקורת באופן מבוקר, לצורך בדיקת השפעת הטיפולים על היבול הכללי, על מספר הפירות ועל משקל הפרי הממוצע.

יישומים:

פרוטוקול היישומים הכללי הוא כדלהלן:

 • תחילת פריחה: 1 ליטר לדונם.
 • גמר חנטה עד גמר התקשות גלעין: 1 ליטר לדונם*3 יישומים בפרקי זמן עוקבים פחות או יותר.
 • לאחר סיום קטיף: 1 ליטר לדונם.

היישום הראשון בחלקה ניתן בתחילת הפריחה של עונת הפרי 2017, במהלך חודש מרץ. פריחת 2017 הייתה דלה יחסית ובעוצמות מאד לא אחידות בין עצי המטע. בעונת הגידול 2017 בוצעו 4 יישומי טיפול ב-KF-10. בין קטיף 2017 לקטיף 2018 בוצעו 5 יישומים, בתאריכים אלה:  20.12.17, 7.3.18, 27.4.18, 29.5.18, 21.7.18.

מבנה חלקת הניסוי:

מבנה חלקת הניסוי בגידול אבוקדו

קטיף וניתוח ממצאים:

קטיף 2017 בוצע ב-8.11.2017. קטיף 2018 בוצע ב-19.11.2018.

לקראת הקטיפים סומנו בכל שורה אמצעית של מקטע (להלן – שורה) , 5 רצפים של 5 עצים כל אחד. בכל רצף (להלן – חזרה) נספרו ונשקלו כל הפירות. עונת 2017 התאפיינה ביבול דליל מאד ובשונות גבוהה מאד בין החזרות ובין העצים. בעונת 2018 התקבלו יבולים נורמטיביים.

הטבלה שלהן מציגה ממצאי שקילות הפרי ב 2017:

ביקורתשורה 1שורה 3שורה 5שורה 7ממוצע לביקורת
משקל כללי176.04190.5178206.18187.68
מס פירות747733848935815.75
מש’ פרי ממוצע0.2370.2650.2140.2550.243
טיפולשורה 2שורה 4שורה 6שורה 8ממוצע לטיפול
משקל כללי207.01200.56242.7225.2218.9
מס פירות887830925792858.8
מש’ פרי ממוצע0.2380.2440.2630.2850.257

תרשים 1: נתוני משקל פרי לפי חזרות, קטיף 2017:

נתוני משקל פרי לפי חזרות באבוקדו

ניתוח ממצאים:

 • בקטיף 2017 היבול הממוצע בשורות הטיפול גבוה ב 16.6% מהיבול הממוצע בשורות הביקורת.
 • בקטיף 2017 מספר הפירות הממוצע בשורות הטיפול גבוה ב 5.2% מאשר בשורות הביקורת.
 • בקטיף 2017 משקל הפרי הממוצע בשורות הטיפול היה גבוה ב 5.8% מאשר בשורות הביקורת.
 • בניתוח מובהקות סטטיסטית נמצא ההבדל ביבול בין שורות הטיפול לביקורת – מובהק.
 • בניתוח מובהקות סטטיסטית נמצא ההבדל במספר הפירות בין שורות הטיפול לביקורת – לא מובהק.

קטיף 2018:

טבלה 2, מספרי פירות טיפול, בחיתוך לפי שורות ולפי חזרות:

חזרה/שורה2468סה”כממוצע
15072906477602204551
24094805757202184546
34347094957072345586.25
45136976405352385596.25
53206125755222029507.25
סכום2183278829323244
ממוצע436.6557.6586.5648.8

טבלה 3, מספרי פירות בביקורת בחיתוך לפי שורות ולפי חזרות:

חזרה/שורה1357סכוםממוצע
12624004097511822455.5
22805093567741919479.75
34752945755971941485.25
44981487305381914478.5
51971806336371647411.75
סכום1712153127033297
ממוצע342.4306.2540.6659.4
סה”כ פירות בביקורת9,243תוספת מספר פירות 20.6%
סה”כ פירות בטיפול11,147
 • ניתן לראות בחיתוך לפי חזרות, שמספר הפירות בכל חזרות הטיפול, גבוה מאשר בחזרות הביקורת. הבדל זה נמצא מובהק.
 • ניתן לראות בחיתוך לפי שורות, כי השורה עם מספר הפירות הרב ביותר היא שורת ביקורת. יחד עם זאת הסך הכללי של הפירות בחיתוך לפי שורות, גבוה בטיפול מאשר בביקורת. הבדל זה לא נמצא מובהק.

טבלה מס’ 4, משקלי יבול הפרי בטיפול, בחיתוך לפי חזרות ולפי שורות:

השוואת משקליםטיפול
חזרה/שורה2468סה”כממוצע
1109.265.62137.34153.86466.02116.505
297.54111.5128.34144.12481.5120.375
3103.6158.7107152.18521.46130.365
4126.58156.1138.39118.64539.66134.915
575.63133.8136.76121.16467.35116.838
512.55625.7647.83689.96

טבלה מס’ 5, משקלי יבול הפרי בביקורת, בחיתוך לפי חזרות ולפי שורות: 

השוואת משקליםביקורת
חזרה/שורה1357סה”כממוצע
162.5295.94
264.56106.0469.54159.3399.499.85
3109.9467.32107.9116401.17100.3
4113.2836.52141.8107.5399.0499.76
541.5243.2127.6136.2348.5987.15
391.82349.02529.6673.8
סה”כ משקל היבול בביקורת1,944.21תוספת משקל יבול 27.4%
סה”כ משקל היבול בטיפול2,475.99
 • ניתן לראות כי גם בחיתוך לפי חזרות וגם בחיתוך לפי שורות – משקלי הפרי בטיפול גבוהים מאלו שבביקורת. הבדלי המשקל נמצאו מובהקים בשני החיתוכים.
 • משקל ממוצע לפי בודד בביקורת היה 210 גרם. משקל ממוצע לפרי בודד בטיפול היה 222 גרם, תוספת של 5.7%.
 • החיתוך לפי שורות הוא ממערב כלפי מזרח, ומשקף התקדמות לרוחב החלקה בניצב לשורות. ניתן לראות מגמה של עליה במספר הפירות ובמשקל היבול עם ההתקדמות ממערב למזרח בחלקה. מגמה זו ניכרת בשורות הביקורת ובשורות הטיפול.
 • החיתוך לפי חזרות הוא מדרום לצפון, ומשקף התקדמות לאורך שורות החלקה, בכיוון מקביל. החיתוך הזה מראה כי מרכז החלקה (חזרות 3 + 4) הניב יבול רב יותר מאשר השולים, בעיקר בטיפול ובמידה פחותה בביקורת. הועלתה סברה כי המקור לשונות זו בחלקה הוא גנבת יבול שבוצעה מהאזורים הקרובים יותר לשוליים.

תרשים מס’ 2: נתוני משקל יבול פרי לפי חזרות, קטיף 2018:

נתוני משקל יבול פרי לפי חזרות בגידול אבוקדו

סיכום כללי:

 בקטיף 2018 התקבל בשורות הביקורת יבול שווה ערך ל-1070 ק”ג לדונם. בחזרות הטיפול התקבל יבול שווה ערך ל 1362 ק”ג לדונם. מקורה של תוספת היבול היא בעיקר במספר פירות גבוה יותר בשורות הטיפול. נמצא, שעל אף תוספת משמעותית של למעלה מ 20% במספר הפירות, משקל הממוצע לפרי בודד עלה בהשפעת הטיפול, ב-5.7%. נתון זה חזר בשתי שנות הבדיקה – גם ביבול הנמוך וגם ביבול הנורמטיבי.

נמצא, אם כן, שהטיפול ב-KF-10 ע”פ הפרוטוקול המומלץ ע”י חברת VGI, תרם לתוספת יבול של הקרובה ל-30%. ממצאים אלה תואמים לממצאים של עבודות קודמות שנערכו לבדיקת השפעת יישומי התכשיר KF-10 בעצי פרי סוב טרופיים, הן בשיעורי תוספת היבול והן במגמת השפעה על מספרי הפירות ומשקל הפרי הבודד.

עלויות טיפול:

חברת VGI מציעה למגדלים מדרג מחירים לפי כמות של רכישה. להלן עלויות הטיפול ביחס למדרג:

כמות לעסקהדונמים לטיפולמחיר לליטרעלות כוללת לדונם לעונה
30 ליטר648 ₪240 ₪
100 ליטר2042 ₪210 ₪
300 ליטר5038 ₪190 ₪
500 ליטר10036 ₪180 ₪
1000 ליטר20034 ₪170 ₪
2500 ליטר50032 ₪160 ₪
5000 ליטר100030 ₪150 ₪

 

חוות דעת מקצועית של חקלאים וגננים ושימוש בתכשירי ההזנה מסדרת KF בערוץ היוטיוב הרשמי של VGI