03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

גזר אורגני 2004, רמת דוד

גזר אורגני 2004, רמת דוד

גידול גזר אורגני המטופל ב-KF-10

מבוא:

מזה שנים רבות נערכות תצפיות מסחריות מסודרות ללימוד השפעת תוסף ההזנה KF-10 על יבול ואיכות גידולים אורגניים שונים בניהם גזר.
עקב מגבלות ביצוע וגודל השטחים מבוצעת לעיתים העבודה בצורת תצפיות מסחריות ללא חזרות. בכל תצפית נאספים 5 מדגמים בחלקות הביקורת ובחלקת הטיפול. חלקות הדגימה נבחרות באקראי ובכל ניסוי ובאסיף שותף גם מדריך של הארגון לחקלאות אורגנית כדי להבטיח את האמינות ואי הטיית התוצאות.

לדעתנו, על אף הבעייתיות של תצפית מסחרית הרי תוצאות דומות המתקבלות בסדרה של תצפיות משפרות את אמינות התוצאות על אף שלא ניתן לבצע בתצפית מעין זו ניתוח סטטיסטי כמקובל.

רקע

גזר הוא אחד מגידולי היצוא האורגניים, כשבשנים האחרונות זוכה לעדנה עם עליה משמעותית במחירי היצוא ובביקוש לאחר שלפני שנתיים כבר כמעט והוספד. אחד הגורמים לחזרתו של הגידול לזירה נובע משיפור משמעותי באיכות המוצר שנובע מהקפדת יתר בתהליך הקטיף, מיון ואריזה שבו נגרמו רוב הנזקים למוצר. אבל מעבר לתהליך המיון יש חשיבות גם לשיפור איכות הגזר הנאסף בשדה.
דשן אורגני מסוג KF צפוי לשפר את יעילות קליטת חומרי ההזנה ולהשפיע על היבול והאיכות של גידול גזר ליצוא, בתצפית קודמת שנערכה בשנה הקודמת בשדות מעלה גלבוע התקבלה תוספת יבול של כטונה וחצי לדונם תוך שיפור משמעותי בשיעור הגזר המתאים ליצוא.
התצפית הנוכחית בוצעה כדי לבחון את הדירות התוצאות בזמן ומקום אחר כדי להגביר את הביטחון כי לטיפול ב-KF יש אכן השפעה חיובית על יבול ואיכות הגזר.

משתתפים

משה זאבי – הארגון לחקלאות אורגנית, רועי רבן וגלעד סיקלאי -רמת דוד, נטיע סולודר-דשן טוב, אביצור סלע-וי.גי.אי. אורי אדלר-מדריך לחקלאות אורגנית.

שיטות וחומרים:

זן: נמור
תאריך זריעה: 10.11.2004
עומד זריעה: 80 זרעים למטר שורה
דישון יסוד: 4 מ”ק קומפוסט
הזנה נוספת: 25 ק”ג\דונם גואנו לפני הזריעה

טיפולים:

KF-10 בטיפול עלוותי, בכל טיפול ניתנה כמות של 1 ליטר חומר מהול במים בנפח תרסיס של 30 ליטר לדונם. לעומת ביקורת לא מטופלת.
מועדי טיפול: 20.1.2005, 20.2.2005, 20.3.2005
הניסוי בוצע בצורת תצפית מסחרית, הטיפול בוצע כפס ריסוס בן 7 ערוגות במרכז השדה. מסיבות שיווקיות הוקדם האסיף במספר שבועות, דבר שפגע ביבול כל החלקה אבל אפשר שיווק בעונה בה הייתה דרישה מוגברת בשווקי היצוא.
יום לפני האסיף המסחרי נדגמו 5 חלקות באורך 1 מטר בביקורת ובטיפול. התוצאות מיוצגות כממוצע של חלקות המדגם מתוקן למ”ר ( 1ק”ג למ”ר הינו שווה ערך ל- 1טון לדונם)

תוצאות:

יבול: נתקבל יתרון של כ 1 ק”ג למ”ר בחלקת הטיפול לעומת חלקת הביקורת, משמעו של יתרון זה ברמת היבולים שהתקבלה בחלקה, יתרון של כ- 15%ביבול ליצוא ושל כ- 11% ביבול הכללי. מסתמן גם יתרון מסוים באיכות התוצרת שבא לביטוי בעליה יחסית גבוהה יותר ביבול ליצוא לעומת ירידה מסוימת ביבול לשוק המקומי בהשפעת הטיפול.

איור מס’ 1 השפעת טיפול KF על יבול גזר ליצוא ולשוק מקומי, רמת דוד מאי 2005

יבול בק”ג למטר מרובע –שווה ערך לטון לדונם

מסקנות:

זוהי התצפית השנייה ברציפות בה מתקבל יתרון משמעותי ביבול ואיכות הגזר בטיפולי KF, תוצאה זו מתחזקת בתצפיות נוספות שנערכו לאחרונה בפפריקה ותפוחי אדמה שכולן מורות על מגמת שיפור ביבול ואיכות בתגובה לטיפולי KF. מהתוצאות נראה כי ההשפעה היא על תפוקת היבול כשההשפעה לפחות בתצפית זו על שיעור הגזר המתאים ליצוא מזערי.
תוצאות אילו שכולן במגמה חיובית מחזקות את ההכרה כי יש מקום לשקול בחיוב טיפול ב-KF שצפוי להשפיע על היבול ועל איכות התוצרת המשווקת.

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ