גזר, יראון 2019

הדפס עמוד זה

כללי:

התכשירים KF-SERFICO ו-KF-10 מפותחים ומיוצרים ע"י חברת VGI ישראל. אלו ביו-סטימולנטים נוזליים המכילים שילוב של מיצויי אצות, מיצויי צמחים וספונינים ממקור צמחי. לרכיבי התכשירים נודעת השפעה מיטיבה על התפתחות מערכות שורשים וכן יצירת סביבה שאינה נוחה להתפתחות אורגניזמים מזיקים בסביבת שורשי הצמח. גידול הגזר ידוע כרגיש מאד לפגעי קרקע בשלבי הגידול הראשונים, המשפיעים בעיקר על עומד הצמחים בשדה ועל קצב התפתחותם. עבודות קודמות שנעשו עם התכשיר KF-10 בגידול גזר, הראו שיישומי התכשיר תרמו לשיפור של 8% -10% ביבול הכללי בגידול. בעבודה שנעשתה ב-2016 עם התכשיר KF-SERFICO בגזר, התקבלה תוספת יבול של 15% בחזרות שטופלו בתכשיר לעומת הביקורת, וכן נצפו בחזרות שטופלו בתכשיר, פגיעות של נמטודות בשיעור נמוך יותר מאשר בביקורת.
בעבודה הנוכחית נבדק יבול הגזר בהשפעת פרוטוקול המשלב יישום אחד של KF-SERFICO ושני יישומים של KF-10, מול ביקורת משקית. העבודה נערכה במשק יראון, בעונת 2019.

נתוני החלקה והטיפולים:
זן ניירובי, מועד זריעה 22.10.2018. עומד זריעה: 138000 זרעים לדונם (85 זרעים למטר שורה).
טיפולים:
KF-SERFICO – תאריך 2.12.2018, 1 ליטר לדונם, יישום בריסוס אווירי.
KF-10: בתאריכים 11.3.19 ו-5.4.19, 1 ליטר לדונם, בכל טיפול, יישום בריסוס אווירי.
מועד אסיף מתוכנן: 5.5.2019. מועד אסיף בפועל: 25.5.2019.
אסיף מדגמים לבחינת ממצאי הטיפול לעומת הביקורת בוצע ב-5.5.19. נאספו 4 חזרות משטח הטיפול ו-4 משטח הביקורת. חזרות הטיפול והביקורת נאספו מאזור אחיד בצידו הצפוני של השדה. כל חזרה באורך מטר וברוחב ערוגה שלמה (1*1.93). מכל חזרה נספרו ונשקלו כלל האשרושים.

ממצאים:

ממצאי השקילות וכן חישוב היבול המשוקלל לדונם בטבלה שלהלן:

גזר KF

תרשים מס' 1: יבול משוקלל לדונם

תרשים מס' 2: משקל אשרוש ממוצע

גזר עם KF משקל אשרוש ממוצע

תרשים מס' 3: מספר אשרושים

גזר עם KF מספר אשרושים

ניתוח ממצאים:

1. ניתן לראות שהיבול המשוקלל שהתקבל בחזרות הטיפול, גבוה ב-35.6% מאשר היבול בחזרות הביקורת. ממצא זה אחיד בכל החזרות.
2. משקל האשרוש הממוצע שהתקבל בחזרות הטיפול, גבוה ב-26% מאשר בביקורת. גם כאן בכל החזרות נרשם משקל אשרוש גבוה יותר בטיפול, אם כי ההפרשים בין החזרות אינם אחידים.
3. מספר האשרושים הממוצע בטיפול גבוה ב-6% ממוצע הביקורת. עם זאת בחזרה אחת מתוך ה-4 נרשם מספר אשרושים גבוה יותר בביקורת.

סיכום:

ממצאי השקילות מראים תרומה משמעותית ביותר של הטיפול ליבול הכללי בחלקה. תרומה זו ליבול היא המשמעותית ביותר שנרשמה עד כה בתצפיות ובניסויים שבדקו את תרומת טיפולי ה-KF לגידול גזר. יש לציין שלא נערך מיון גודל למדגמים שנאספו, אך תצלומים שנלקחו בסמוך לאסיף מראים התפלגויות דומות, ובהן יתרון ויזואלי לגודל האשרוש בחזרות הטיפול בכל מקטעי הגודל. עוד ראוי לציון כי עונת הגידול 2018-19 הייתה מאד גשומה, וכל מהלך הגידול הואט. כל החלקה נאספה באיחור של כ-20 ימים ממועד האסיף המקורי. היבול המסחרי שנאסף היה באיכות נמוכה כפי הנראה כתוצאה מעודפי מים במהלך הגידול ומאיחור באסיף. ייתכן שטיפול בכל השטח יכול היה לסייע גם להקדמת האסיף.