פפריקה, רמת דוד 2004

הדפס עמוד זה

גידול פפריקה בתוספת KF-10

כללי

התצפית בוצעה בשטח המסחרי של קיבוץ רמת דוד. נזרעה במאי 2004. שטח של 20 דונם טופל דרך המים במינון של 2 ליטר KF-20 לדונם.
יום לפני הקטיף המסחרי באוקטובר 2004 נדגמו 5 חלקות מדגם בשטח המטופל ובביקורת באורך 1 מטר ברוחב הערוגה – ליבול והתפלגות צבע כמדד להבשלה

מבצעים: נטיע סולודר (דשן טוב), משה זאבי, אורי אדלר מדריך לחקלאות אורגנית, אביצור סלע (VGI).

תוצאות:

נמצאה מגמת יתרון ביבול לחלקה שטופלה ב-KF לעומת שאר הגידול. היתרון בולט יותר ביבול אדום מאשר ביבול כללי מכיוון שנמצאה מגמת הקדמה בהבשלה – פחות פרי ירוק (שאינו מיועד לשיווק) בחלקה המטופלת. יתרון נוסף שנצפה בשטח מורה על נשירת פרי מופחתת בחלקות הטיפול.

 

דיון:

מתוצאות התצפית נראה כי ל-KF השפעה חיובית על הגדלת היבול, הקדמת ההבשלה ואחידותה וכמו כן השפעה על הפחתת נשירת פירות (המשמעותית לאיסוף). מכיוון שמדובר בתצפית ללא חזרות לא ניתן היה לבצע ניתוח סטטיסטי. מציע לחזור על התצפית בניסוי מסודר – אפשרי בפסים שיוכל להוכיח סטטיסטית את יתרון KF כהזנה מוספת בפפריקה.

תודה רבה לרועי ולגלעד מקיבוץ רמת דוד על העזרה ושיתוף הפעולה להצלחת התצפית.