תכשיר KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית, 2014

זיתים ירוקים
הדפס עמוד זה

תכשיר KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית

רקע כללי:

בוצעה תצפית בשימוש ב- KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית, שמטרתה לבדוק השפעת נפחי תרסיס שונים והרכבי חומרים שונים על ממשק. נבדקו שלושה נפחי תרסיס ושני חומרי דשן המהווים חלק מהרכב התכשירים: תכשיר
הזנה מינרלית Nutrivant Olivie ותכשיר הזנה אורגני KF-OLIVE . נבדקה השפעת הטיפולים השונים על אחוז הפרי שנמסק בשיטת ניעור הגזע, וכן על כמות העלים שנשרה במהלך הניעור.
תיכנון התצפית: ד”ר אדולפו לוין – מיג”ל, חגי רבן – גד”ש העמק, VGI ישראל. ביצוע: גד”ש העמק.
מועדים: מועד טיפול 23.9.2014 מועד מסיק 1.10.2014 . זן: אסקל, מטע רמת דוד של גד”ש העמק.
בחלקה אותרו 6 בלוקים של 33 עצים כל אחד, בשלושה בלוקים נבדק השילוב של KF + אתרל + שמן דימול
בשלושה נפחי תרסיס, ובשלושה בלוקים נוספים נבדק השילוב המקובל של נוטריוונט + אתרל + שמן דימול
בשלושה נפחים. הריסוסים בוצעו במרסס מדגם “אוהד”.

פירוט הטיפולים בהחלשת עוקץ בעצי זיתים:

x1נוטריוונט 3% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 180 ל’\ד’
x2נוטריוונט 3% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 145 ל’\ד’
x3נוטריוונט 3% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 100 ל’\ד’
y1קיי אף 1% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 180 ל’\ד
y2קיי אף 1% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 145 ל’\ד
y3קיי אף 1% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 100 ל’\ד

מתוך כל חלקת טיפול נמסק רצף של 7 עצים ע”י מנערת מדגם “בררדנוצ’י טורנדו”, בשני פולסים של ניעור 6 שניות כ”א, ובסיוע 2 חובטים. מכל רצף נשקל הפרי וכן נשקלו העלים שנשרו על גבי היריעה המהלך הניעור. לאחר סיום עבודת המנערת נמסק באופן ידני ונשקל הפרי שנותר על העצים.

ממצאים:

טיפולמשקל פרי ניעורמשקל עליםמשקל פרי נותר על העץ% פרי נותר
X124012249.09090909
X224610.322.68.41399851
X32175.722.49.35672515
Y12215.621.28.75309661
Y22594.62910.0694444
Y32294.218.27.36245955

להלן המגמות העולות ממצאי התצפית KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית:

  • הטיפולים בנפח הגבוה ביותר הביאו לנשירת העלים המשמעותית ביותר, בשני הרכבי החומרים שנבדקו, וללא הבדל משמעותי בשיעור הפרי שנותר על העץ.
  • ככל שירד נפח התרסיס חלה ירידה בשיעור העלים שנשרו בניעור.
  • בטיפולי ה Y, בהם הוחלף תכשיר הנוטריוונט ב-KF, ניכר שבממוצע שיעור נשירת העלים נמוך משמעותית מאשר בטיפולי ה X (ממוצע 9.3  ק”ג בטיפולי ה  X מול 4.8 ק”ג בטיפוליY  ). בטיפולי ה X נצפתה השפעה משמעותית יותר של נפח התרסיס הגבוה על שיעור נשירת העלים.
  • שיעור הפרי שנותר על העצים לא השתנה משמעותית בהרכבים השונים.
  • בטיפולי ה X נצפה שיעור גבוה יותר של פרי ירוק מצומק. שיעור זה לא כומת.

כביקורת לתצפית זו נדגמו 7 עצים שנמסקו במהלך המסיק המסחרי בחלקה:
235ק”ג פרי, 8 ק”ג עלים ו 27 ק”ג פרי נותר (10.3%) . במסיק הביקורת לא הייתה בקרה על מספר הפולסים ומשך זמן הניעור.

סיכום:

ע”פ ממצאי תצפית זו, החלפת התכשיר נוטריוונט בתכשיר KF-OLIVE של חברת VGI תרמה באופן משמעותי לשמירה על עלוות העצים במהלך הניעור, תוך שמירה על יעילות המסיק והורדת הפרי.