בצל יבש, גד”ש העמק 2011

הדפס עמוד זה

מטרה:  בדיקת השפעת טיפולי KF 10   ביישום עלוותי במינונים שונים, על התפתחות גידול ועל יבולים  בבצל יבש.
מיקום: חלקה ד’ (גבת) של גד”ש העמק. שטח בצל ממזרע דצמבר 2010, זן “מיקדו”.
עומד זריעה: 25 צמחים למטר רץ,
הצבת הניסוי: בלוקים באקראי. סה”כ 4 בלוקים, כל בלוק 3 ערוגות באורך 30 מטר, בכל בלוק חלוקה לשלושה טיפולים, כל טיפול באורך 10 מטר:

 

ריסוס מינון 1 זילוף + ריסוס מינון 2 ביקורת זילוף + ריסוס מינון 2
זילוף + ריסוס מינון 2 ביקורת ריסוס מינון 1 ביקורת
ביקורת ריסוס מינון 1 זילוף+ ריסוס מינון 2 ריסוס מינון 1

 

שיטות חומרים:

טיפול מס 1: יישום בריסוס באמצעות מרסס גב, במינון 1 ליטר\ד’ KF 10 ונפח תואם ל 30 ליטר\דונם  . הטיפול בוצע 3 פעמים.
טיפול מס 2: זילוף בוצע על גבי הפס המורטב ע”י הטפטפת, לפני תחילת השקיה, במינון 1 ליטר\ד’   KF 10בנפח של 160 ליטר\ד’. לאחר מכן בוצעו בחזרה זו שני טיפולי ריסוס במינון כפול לזה שניתן בטיפול מס’ 1, ובנפח תרסיס זהה.

מועדי טיפול:

 • 2.2011: בצל בגודל 2 עלים.
 • 3.2011: 4-5 עלים.
 • 4.2011: 6-7 עלים.

מדדי ביקורת:

 1. תצפית והערכה ויזואלית של חיוניות הגידול ועמידות בפגעי מחלות ומזיקים.
 2. יבול. מדידת יבול בוצעה בתאריך 3.8.2011. בכל חזרה נאסף ונשקל קטע באורך 10 מטרים מהערוגה המרכזית. איסוף היבול בוצע ע”י אנשי גד”ש העמק.

ממצאים:

 1. בביקורות ויזואליות שנערכו במהלך תקופת הגידול, לא נצפו שונויות או הבדלים בין חזרות הניסוי, ובין שטח הניסוי לשטח הטיפול המשקי שסביבו.
 2. שקילות יבול:
  טיפול 1 טיפול 2 ביקורת
  151.49 133.55 139.04
  134.78 135.77 133.7
  135.54 154.04 117.64
  123.77 136.76 135.78
  136.395 140.03 131.54 ממוצע לחזרה
  545.58 560.12 526.16 סה”כ משקל
  7.067 7.255 6.815 שווה ערך ק”ג\ד

בשקילות היבול בא לידי ביטוי יתרון בשיעור של 252 ק”ג\ד’ לטיפול מס’ 1 לעומת הביקורת.  טיפול מס’ 2 נתן תוספת של 188 ק”ג לדונם על היבול של טיפול מס’ 1.  השפעת הטפולים השונים על היבול הכללי מבוטאת בגרף שלהלן:

בניתוח סטטיסטי של התוצאות נמצא שעל אף ההבדלים הקטנים נתקבל הבדל מובהק בין הטיפולים. מהניתוח עלה שיש הבדל מובהק בין כל אחד מהטיפולים לביקורת אבל אין הבדל מובהק בין שני הטיפולים. ממצאי הניתוח הסטטיסטי וממצאי היבול מצביעים על כך, שהתרומה היחסית של טיפול בשיעור 3 ליטר לדונם (שהוא הטיפול הבסיסי המומלץ ע”י החברה בגידול בצל)    KF 10 על פני טיפול משקי רגיל ללא תוספת KF 10 , משמעותית יותר מהתרומה של הוספת 3 ליטר\דונם נוספים על הטיפול הבסיסי.

תכנון הניסוי: חגי רבן (גד”ש העמק\VGI) ונביל עמרי (שה”מ).
אסיף היבול ושקילות: נטיע סולודר וחגי רבן.
ניתוח סטטיסטי: אורי אדלר.