03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

קלמנטינה “אור” – ממצאי תצפית 2018/19 אזור חדרה

קלמנטינה “אור” – ממצאי תצפית 2018/19 אזור חדרה

דישון קלמנטינה אור – ממצאי תצפית 2018/19 אזור חדרה

כללי:

העבודה המוצגת בנייר זה בוצעה במטרה לבדוק את השפעת דישון קלמנטינה אור ביישומי התכשיר KF-10 לפי פרוטוקול היישום המומלץ על ידי חברת VGI. התכשיר נבדק על יבול מסחרי של קליף מזן קלמנטינה “אור”, בהשוואה לטיפול משקי וכן בהשוואה לטיפול בתה קומפוסט. העבודה בוצעה בחלקת פרדס מסחרי בגודל של כ 8 דונם, הממוקמת באזור עמק חפר, דרומית לחדרה.
לצורך הניסוי חולקה חלקת הגידול ל-4 מקטעים של 2 שורות כ”א: טיפול משקי רגיל כביקורת, טיפול משקי +תה קומפוסט, טיפול משקי+ KF-10, וטיפול משקי + KF-10 + תה קומפוסט.

יישומים:

 יישומי ה-KF-10 ותה הקומפוסט נתנו בהגמעה, באותם התאריכים. KF-10 ניתן במינון של 1 ליטר לדונם בכל יישום. יישום ראשון ניתן לאחר סיום חנטה. להלן מועדי היישומים: 27.4.18, 29.5.18, 20.6.18, 20.7.18, 12.10.18.

קטיף ואיסוף נתונים:

במהלך חודש ינואר 2019 סומנו בשורות החלקה מקטעים בני 4 עצים כל אחד. ביום הקטיף בתאריך  19.2.2019, נקטפו מכל טיפול 4 חזרות של 4 עצים ע”פ סימוני המקטעים הנ”ל. מכל חזרה נבדק משקל הפרי. מכל טיפול נלקח מדגם אחוד של 50 פירות מכל החזרות לבדיקת גודל פרי.

ממצאים:

הטבלה שלהלן מציגה ממצאי שקילות הפרי בחזרות הביקורת והטיפולים השונים. חישוב יבול לדונם בוצע ע”י חלוקת משקל הפרי הכולל לכל טיפול ב-16 (4 עצים * 4 חזרות), והכפלת המנה ב-55 (מסר העצים לדונם בחלקה).

טבלה השוואתית בין טיפול לביקורת

הטבלה שלהלן מציגה בחינת מובהקות ההבדלים בין הטיפולים השונים. הבדיקה בוצעה באמצעות מבחן T מזווג. ערכי T הנמוכים מ 0.05 מציינים הבדל מובהק בין טיפולים:

בחינת מובהקות ההבדלים בין הטיפולים השונים

תרשים מס’ 1: יבול לפי טיפולים וחזרות

יבול לפי טיפולים וחזרות דישון קלמנטינה אור

תרשים מס’ 2: יבול לדונם בטיפולים השונים

יבול לדונם בטיפולים השונים

דיון בממצאי היבול:

– ניתן לראות כי טיפול תה הקומפוסט לא תרם לתוספת יבול מול הביקורת המשקית, ואף הביא לפחיתה קלה. לא נמצא הבדל מובהק בין טיפול זה לביקורת.
– ניתן לראות כי טיפול עם KF-10 הביא לתוספת יבול משמעותית לעומת הביקורת. הבדל זה נמצא מובהק.
– יבול הטיפול המשולב תה קומפוסט + KF-10 גבוה משמעותית ובאופן מובהק מהביקורת, אך נמוך במקצת מיבול טיפול ה-KF-10. הפחיתה הקלה ביבול טיפול זה לעומת טיפול ה-KF-10 היא בשיעור דומה לפחיתה שנצפתה בטיפול תה הקומפוסט מול הביקורת. ההבדל בין טיפול ה-KF-10 לטיפול המשולב נמצא לא מובהק.

גודל פרי:

התרשים שלהלן מציג את התפלגות גודל הפרי לכל טיפול.

גודל פרי קלמנטינה אור

באופן כללי ניתן לומר שאין הבדלים מהותיים בהתפלגות הגדלים בין הטיפולים השונים. לא ניכר טיפול המשפיע באופן בולט על שיעור הפרי הקטן, וכנ”ל ביחס לפרי הגדול. ניתן כן לראות, שבטיפול ה-KF-10 יש יותר פרי בפרקציות 60+ ו 65+ ובפחות ב 70+ ביחס לשלושת הטיפולים האחרים. כמו כן ניתן לראות שבטיפול המשולב התקבל מספר הפירות הרב ביותר בפרקציית 70+.

חוות דעת מקצועית של חקלאים וגננים ושימוש בתכשירי ההזנה מסדרת KF בערוץ היוטיוב הרשמי של VGI

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ